Click doll name to reveal

Click doll name to reveal

 • NATALIE

  Natalie

  Fashion Doll - Set 1

  © 2000 Jakks Pacific

  Ref: 039897232003

 • ALEX

  Alex

  Fashion Doll - Set 1

  © 2000 Jakks Pacific

  Ref: 039897232003

 • DYLAN

  Dylan

  Fashion Doll - Set 1

  © 2000 Jakks Pacific

  Ref: 039897232003

CHARLIE'S

ANGELS

FASHION

DOLLS 1

 • NATALIE

  Natalie

  Fashion Doll - Set 2

  © 2000 Jakks Pacific

  Ref: 039897232225

 • ALEX

  Alex

  Fashion Doll - Set 2

  © 2000 Jakks Pacific

  Ref: 039897232003

 • DYLAN

  Dylan

  Fashion Doll - Set 2

  © 2000 Jakks Pacific

  Ref: 039897232218

CHARLIE'S

ANGELS

FASHION

DOLLS 2

FASHION DOLLS

SET 1

FASHION DOLLS

SET 2